Årsmötesprotokoll 2006

Dalarnas Schackförbund
Protokoll fört vid årsmöte
Plats och tid: Borlänge schackklubb, Borlänge 060311 kl 1100
Närvarande: Se bil.1     

§1 Mötets öppnande  
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.   

§2 Mötets behöriga kallande  
Kallelsen till årsmötet godkändes som stadgeenligt.   

§3 Dagordning  
Dagordningen genomgicks och godkändes.   

§4 Upprättande av röstlängd   Röstlängden upprättades och konstaterades att 3 av 9 klubbar var när- varande. Borlänge 1 röst, Horndal 1 Röst och Hedemora 1 Röst.   §5. Val av mötesfunktionärer   Till ordförande för årsmötet valdes Magnus Källström. Till sekreterare för årsmötet valdes Mats Sjödin. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Kent Ängskog och Kjell Brodin.   §6Föregånde årsmötesprotokoll   Föregånde årsmötesprotokoll genomgicks och lades till handlingarna.   

§7 Motioner  
Inga Motioner.       

§8 Styrelsens verksamhetberättelse  
Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordförande, godkändes och lades till handlingarna. Bil. 2   

§9 Resultat och balansräkning  
Resultat- och balansräkning föredrogs av kassören, godkändes och lades till handlingarna. Bil. 3   

§10 Revisorernas rapport  
Revisionsberättelsen föredrogs, godkändes och lades till handlingarna. Bil 4   

§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  
Årsmötet beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsen för verksamhetsåret 2005.   

§12 Avgifter till DSF.  
Mötet beslutade att medlemsavgifterna 150 för sen och 20 för jun är oförändrat. Klubbavgiften på 500 KR tas bort om Mats Sjödin sägs upp.   

§13 Rapporter.  
Rapport för utvärdering av skol SM genomgicks och diskuterades och lades till handlingarna.     

§14 Val   
Val av ordförande för Dalarnas schackförbund.   Magnus Källström valdes till ordförande för 1 år.   
Val av 2st ledamöter för 2 år .   
Ledamot Lars Nilsson Nyval2 år Ledamot Mats Sjödin Nyval 2 år Från 1/7 om anställning upphör    
Val av 2 st suppleanter för 1 år   Suppleant Kent Ängskog Nyval 1 år Suppleant Vakant
Val av revisorer   Olle Ekengren Omval 1 år Kjell Brodin Omval 1 år   
Val av revisorssuppleanter.   Per-Erik LarssonOmval 1 år Vakant   
Val av 1st Distriktinstruktör.   Mats Sjödin Nyval 1 år   

§15 Val av valberedning.  
Sture Lindberg Nyval 1år   

§16 Övriga frågor   
Anställning   
Mötet diskuterade möjligheterna att ha en fortsatt anställd inom DSF. Beslutade att styrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna om en fortsatt anställning.  
Skol Lag SM 07  
Styrelsen föreslår att söka för Skol lag SM 2007 i Avesta. Mötet beslutade att styrelsen får undersöka om Avesta Horndal kan göra mycket av förarbetet om så är fallet tycker mötet att vi ska ansöka om att få Skol lag Sm 07.  
Organisation.  
Styrelsen föreslår att ha en organisation med kommittéer. Styrelsen får i uppdrag att fortsätta på denna väg.   

§17 Avslutning   
Ordförande förklarade mötet för avslutat.       

Vid protokollet:   Mats Sjödin, sekreterare Magnus Källström, ordförande  
Justeras: Kent Ängskog Kjell Brodin