Årsmötesprotokoll 2008

Dalarnas Schackförbund Protokoll fört vid årsmöte
Plats och tid: DHR i Hedemora den 18 mars 2008

Närvarande: Se bil.1

§1 Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2. Mötets behöriga kallande Kallelsen till årsmötet godkändes som stadgeenligt.

§3 Dagordning Dagordningen genomgicks och godkändes.

§4 Upprättande av röstlängd Röstlängden upprättades och konstaterades att 4 av 9 klubbar var närvarande. Borlänge 1 röst, Horndal 1 Röst och Hedemora 1 Röst samt Bjursås 1 Röst.

§5. Val av mötesfunktionärer Till ordförande för årsmötet valdes Magnus Källström.
Till sekreterare för årsmötet valdes Mats Sjödin.
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Kjell Brodin och Sonja Tiger.

§6 Föregånde årsmötesprotokoll Föregånde årsmötesprotokoll genomgicks och lades till handlingarna.

§7 Motioner Inga Motioner.

§8 Styrelsens verksamhetberättelse Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordförande, godkändes efter ändringar och lades till handlingarna.

§9 Resultat och balansräkning Resultat- och balansräkning föredrogs av kassören, godkändes och lades till handlingarna. Bil. 3

§10. Revisorernas rapport Revisionsberättelsen föredrogs, godkändes och lades till handlingarna. Bil 4

§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Årsmötet beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsen för verksamhetsåret 2007.

§12. Avgifter till DSF. Mötet beslutade att medlemsavgifterna För 2007 är 200 KR för seniorer och 20 för jun samt skolmedlem 10 KR.

§13. Rapporter. Inga rapporter.

§14. Val Val av ordförande för Dalarnas schackförbund. Magnus Källström valdes till ordförande för 1 år. Val av 2st ledamöter för 2 år . Ledamot Lars Nilsson Omval 2 år Ledamot Mari Pettersson Omval 2 år Val av 2 st suppleanter för 1 år Suppleant Dick Olsson Omval 1 år SuppleantVakant Val av revisorer Olle Ekengren Omval 1 år Kent Ängskog Omval 1 år Val av revisorssuppleanter. Vakant Vakant

§15 Val av valberedning. Mats Sjödin Omval 1år Lars Åke Hedlund Omval 1 år

§16.Övriga frågor Diskussion om 90 års jubileum 20010 diskuterades. Styrelsen får i uppdrag att undersöka detta

§17 Avslutning Ordförande förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet: Mats Sjödin, sekreterare Magnus Källström, ordförande
Justeras: Sonja Tiger Kjell Brodin