Årsmötesprotokoll 2007

Dalarnas Schackförbund
 
Protokoll fört vid årsmöte
 
Plats och tid: Bjursåsförsamlingshem, Bjursås 070318 kl 1100
Närvarande: Se bil.1     

§1 Mötets öppnande  
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.   

§2. Mötets behöriga kallande  
Kallelsen till årsmötet godkändes som stadgeenligt.   

§3 Dagordning  
Dagordningen genomgicks och godkändes.   

§4 Upprättande av röstlängd  
Röstlängden upprättades och konstaterades att 4 av 9 klubbar var närvarande.
Borlänge 1 röst, Horndal 1 Röst och Hedemora 1 Röst samt Bjursås 1 Röst.   

§5. Val av mötesfunktionärer  
Till ordförande för årsmötet valdes Magnus Källström.
Till sekreterare för årsmötet valdes Mats Sjödin.
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Dick Olsson och Michael Strandgren.   

§6 Föregånde årsmötesprotokoll  
Föregånde årsmötesprotokoll genomgicks och lades till handlingarna.   

§7 Motioner  
Inga Motioner.       

§8 Styrelsens verksamhetberättelse   Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordförande, godkändes efter ändringar och lades till handlingarna. Bil. 2   

§9 Resultat och balansräkning  
Resultat- och balansräkning föredrogs av kassören, godkändes och lades till handlingarna. Bil. 3   

§10 Revisorernas rapport  
Revisionsberättelsen föredrogs, godkändes och lades till handlingarna. Bil 4   

§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  
Årsmötet beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsen för verksamhetsåret 2006.   

§12 Avgifter till DSF. Borlänge Föreslog en höjning för Seniorer till 200 KR, Styrelsen föreslår att lägga till en Medlemkategori skolmedlem 10 KR. Mötet beslutade att medlemsavgifterna För 2006 är 200 KR för seniorer och 20 för jun samt skolmedlem 10 KR.     

§13 Rapporter.  
Inga rapporter.     

§14. Val   
Val av ordförande för Dalarnas schackförbund.   Magnus Källström valdes till ordförande för 1 år.   
Val av 2st ledamöter för 2 år .   Ledamot Kjell Brodin Nyval 2 år Ledamot Sonja Tiger Omval 2 år   
Fyllnadsval   Ledamot Mari Pettersson Fyllnadsval 1 år   
Val av 2 st suppleanter för 1 år   
Suppleant Dick Olsson Nyval 1 år
Suppleant Mikael Strandgren Nyval 1 år
Val av revisorer   Olle Ekengren
Omval 1 år Kent Ängskog Nyval 1 år   
Val av revisorssuppleanter.   
Per-Erik Larsson Omval 1 år
Vakant     

§15 Val av valberedning.   
Mats Sjödin Nyval 1 år Lars Åke Hedlund Nyval 1 år   

§16.Övriga frågor   
Styrelsen har som förslag att ansöka om Skol SM 2010 som aktivitet för att vi fyller 90 år!! Mötet beslutade att klubbarna ska ta upp det hos sej.  

§17 Avslutning   
Ordförande förklarade mötet för avslutat.       

Vid protokollet: Mats Sjödin, sekreterare Magnus Källström, ordförande   
Justeras:  
Mikael Strandgren                 
Dick Olsson