Årsmötesprotokoll 2009

Dalarnas Schackförbund Protokoll fört vid årsmöte

Plats och tid: Borlänge den 21 mars 2009
Närvarande: Se bil.1

§1 Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
 
§2. Mötets behöriga kallande Kallelsen till årsmötet godkändes som stadgeenligt.
 
§3 Dagordning Dagordningen genomgicks och godkändes.
 
§4 Upprättande av röstlängd Röstlängden upprättades och konstaterades att 1 av 7 klubbar var närvarande. Borlänge 1 röst,

§5. Val av mötesfunktionärer Till ordförande för årsmötet valdes Magnus Källström. Till sekreterare för årsmötet valdes Mats Sjödin. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Lars Nilsson och Hans Sandquist.

§6 Föregånde årsmötesprotokoll Föregånde årsmötesprotokoll genomgicks och lades till handlingarna.

§7 Motioner Inga Motioner.

§8 Styrelsens verksamhetberättelse Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordförande, godkändes efter ändringar och lades till handlingarna.

§9 Resultat och balansräkning Resultat- och balansräkning föredrogs av kassören, godkändes och lades till handlingarna. Bil. 3

§10. Revisorernas rapport Revisionsberättelsen föredrogs, godkändes och lades till handlingarna. Bil 4

§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Årsmötet beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsen för verksamhetsåret 2008.

§12. Avgifter till DSF. Mötet beslutade att medlemsavgifterna För 2007 är 200 :- för seniorer och 20:- för jun samt skolmedlem 10 :-

§13. Rapporter. Inga rapporter.

§14. Val Val av ordförande för Dalarnas schackförbund. Lars Nilsson valdes till ordförande för 1 år. Val av 2st ledamöter för 2 år . Ledamot Kjell Brodin Omval 2 år Ledamot Sonja Tiger Omval 2 år Val av 2 st suppleanter för 1 år Suppleant Vakant Suppleant Vakant Val av revisorer Olle Ekengren Omval 1 år Kent Ängskog Omval 1 år Val av revisorssuppleanter. Magnus Källström Nyval Vakant

§15 Val av valberedning. Hans Sandquist Nyval 1år Lars Åke Hedlund Omval 1 år

§16.Övriga frågor

§17 Avslutning
Ordförande förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet: Mats Sjödin, sekreterare Magnus Källström, ordförande Justeras: Lars Nilsson Hans Sandqvist